Pokud uvažujete nad tím, že byste se pokusili vyřídit ohlášení stavby svépomocí, v tomto článku se snad dozvíte řadu zkušeností, které by se vám mohly hodit. Není reálné zde napsat všechno a navíc jsou věci společné pro celou republiku a věci specifické pro dané obce. I my jsme měli několik specifických problémů, které nebudu zbytečně rozepisovat a raději se budu věnovat situacím, které čekají téměř každého.

Seznam dokladů předkládaných stavebnímu úřadu

Tak se jmenuje dokument, který jsme obdrželi na první návštěvě stavebního úřadu v momentě, kdy jsme se rozhodli pro ohlášení stavby svépomocí. Je to dlouhý seznam, který vás nejdříve vyděsí. Určitě ho najdete i na webu vašeho magistrátu, ale můžete se podívat na ukázku z Liberce zde. Nemá smysl se s tímto seznamem trápit doma, protože nevíte, co z těch položek budete muset řešit. Na první schůzce jsem paní sdělil, v jaké obci budeme stavět a ona na základě toho třetinu proškrtala. Poté se mě ptala na pár otázek ohledně blízkosti lesa, řeky, kolejí atd. Na základě toho mohla proškrtat další položky, jako je například Povodí Labe.

4 etapy ohlášení stavby svépomocí

Jak už jsem zmínil v předchozím článku, ohlášení stavby není jedna návštěva stavebního úřadu, kam zanesete podklady pro žádost. Moment, kdy na SÚ nesete hromadu papírů je výsledek a odměna několika měsíční práce. Na SÚ jsem byl mezitím hodněkrát, ale to bylo hlavně z informativních důvodů. Celý proces se pokusím obecně shrnout do čtyř etap:

 1. Podání žádostí o závazná stanoviska, vyjádření k PD, vyjádření k existenci sítí (30 dní)
 2. Druhé kolo žádostí, které jsou závislé na výsledku prvního kola (30 dní)
  + zajištění souhlasů sousedů
  + zařízení smlouvy dodavatele elektřiny a vody
 3. Kompletace všech souhlasů a podání na stavební úřad (30 dní)
 4. Odstranění nedostatků (30 dní)

Při troše plánování je možné první etapu zvládnout za jeden úřední den. Pokud si totiž po večerech připravíte všechny žádosti, tak vyřízení znamená návštěvu několika úřadů, kde jim na podatelně předáte složku a jdete dál. Večer pak stačí vyplnit formuláře ohledně existence sítí.

Žádost mějte vždy vytištěnou 2x.
Jedna pro ně, jedna pro vás.

Etapa 1

Vyjádření obce

Pokud budete stavět v malé obci, jako my, čeká vás návštěva starosty/starostky osobně. Seznamte se, buďte milí a popište svůj záměr. Na webu se toho moc nedočtete, takže požadavky obce se dozvíte až na místě. V našem případě jsme měli doručit závazné stanovisko (souhlasné samozřejmě) odboru územního plánování, aby se paní starostka nemusela dále zabývat tím, jestli dům splňuje všechna regulativa. Dle mého názoru neměla právo ani důvod to po nás požadovat, protože dům by bez tohoto stanoviska stejně přes stavební úřad neprošel… ale jak už jsem říkal, buďte milí a když to není problém, lepší je vyhovět. Jediná komplikace byla, že automaticky tento papír spadá do druhé etapy a není co teď řešit. Za měsíc tedy doneseme závazné stanovisko a projektovou dokumentaci. Zde žádný formulář není

Napojení pozemku na místní komunikaci

V našem případě byla v té době komunikace stále v majetku původních majitelů, takže místo od obce jsme potřebovali získat souhlas majitelů.

Odbor územního plánování

Ohlášení stavby svépomocí v Liberci
Sídlo odboru územního plánování

Jednou z našich největších obav byl právě tento úřad, který byl druhou zastávkou. Jelikož jsme v rámci územní
studie museli splnit nekonečnou řadu požadavků, mohlo se stát, že jsme na něco zapomněli. Podkladem pro tento odbor bylo jedno paré projektové dokumentace a vyplněná žádost. Žádost pro Liberec si můžete stáhnout zde. V naší technické zprávě bylo specifické vyjádření ke každému požadavku územní studie, který jsme museli splnit. Toto jsme se dozvěděli na první schůzce a info jsme předali projektantovi. Vše bylo naštěstí v pořádku a souhlasné stanovisko jsme obdrželi za 4 týdny.

V žádosti vyplníte pouze žadatele, dotčené pozemky a doplníte přílohy:

 • příslušná část projektové dokumentace záměru zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v minimálním rozsahu nezbytném pro posouzení záměru:
 • Průvodní zpráva,
 • Souhrnná technická zpráva včetně podrobného vyhodnocení souladu záměru s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování,
 • Koordinační situační výkres,
 • Charakteristické půdorysy,
 • Charakteristické řezy,
 • Základní pohledy;

Odbor životního prostředí

Ohlášení stavby svépomocí, Odbor životního prostředí
Odbor životního prostředí

Třetí zastávkou byla vedlejší budova, kam jsme zanesli žádost společně s druhým paré projektové dokumentace. Žádost pro Liberec si můžete stáhnout zde. V této žádosti mimo údaje o žadateli a pozemku už musíte začít trochu přemýšlet. A co nevymyslíte, tak se buď dočtete v technické zprávě, která je povinnou součástí projektu, nebo se musíte zeptat projektanta. Jedná se například od nakládání s vodami, nakládání s odpady, spalovací zdroje, technologické zdroje atd. Jelikož se nejedná o citlivé údaje, malou ukázku z naší žádosti najdete na obrázku. Nebojte se žádost trochu zjednodušit. Nemusíte všechno rozepisovat a stačí se odkázat na PD. Závazné stanovisko jsme obdrželi za 3 týdny.

 

Hygiena

Na první návštěvě hygieny jsme se dozvěděli dva požadavky. Společně s žádostí budou potřebovat jedno paré PD a technický list tepelného čerpadla, které plánujeme použít. Je jasné, že ve výsledku možná použijete jiné, ale berou to jako podklad pro výpočet hlučnosti. Pro nás to tedy bylo třetí paré, které jsme ten den odevzdali s žádostí, kterou si můžete stáhnout zde. Do žádosti není téměř co doplňovat. Vyjádření jsme obdrželi za 2 týdny a součástí je podmínění kolaudace provedením hlukové studie tepelného čerpadla.

Radon

Průzkum radonu jsme dělali už na začátku projektování, protože sloužil jako podklad pro návrh opatření proti radonu. Nám vyšla hodnota vysoká, takže budeme mít nejen dvě vrstvy asfaltového pásu na desce, ale taky odvětrávanou desku. Výstup z radonového průzkumu je několik autorizovaných protokolů a vypracování trvalo 2 týdny.

ČEZ distribuce

Od ČEZ distribuce budete potřebovat více věcí. Ze všeho nejdřív si je ale nesmíte plést s ČEZ prodej 🙂 Na distribuci řešíte věci ohledně podzemního/nadzemního vedení, elektroměrové rozvaděče apod. Na prodeji už řešíte jen zákaznickou smlouvu na odběr elektřiny. Od ČEZ distribuce potřebujete vyjádření:

 1. k napojení a zásobování el. energií
 2. k projektové dokumentaci
 3. k existenci vedení a zařízení v zájmovém území (parcela, kde budete stavět)

Na stránkách ČEZ najdete formuláře a přílohou je pouze elektronická verze PD a zakreslený pozemek v katastrální mapě. Vyjádření k napojení a PD jsem obdržel za 2 týdny. Jelikož zakreslení pozemku do katastrální mapy provádíte v rámci formuláře o existenci sítí, jsou schopní generovat odpovědi automaticky a přišla téměř obratem.

Voda a kanalizace

Toto je jedna z těch specifických věcí, protože v každém kraji jsou jiní provozovatelé vodovodů a kanalizací. V Libereckém kraji jsem komunikoval s SčVK. Od nich jsem potřeboval vyjádření k zásobování pitnou vodou a odkanalizování, a dále vyjádření k PD. Postup byl podobný jako u ČEZu v rámci online formuláře.

Vyjádření o existenci sítí

Do této kategorie spadá velká řada online formulářů, které se ovšem dají vyplnit za jeden večer. Po prvních dvou zjistíte, že se to stále opakuje a nejdéle na tom trvalo formuláře jednotlivých firem najít. Pro zajímavost, jednalo se o tři různé odnože ČEZu, Gasnet, SčVK, Cetin, ČRA a řada operátorů a poskytovatelů internetu. Všechny státní podniky poskytují tuto službu zdarma, ale připravte se, že některé soukromé firmy si za to nechají zaplatit cca 200,-

Etapa 2

Obec podruhé

Druhá návštěva obce spočívala v předání projektu a kopie souhlasu z odboru územního plánování. Paní starostka v rámci našeho vyřizování drží rekord za rychlost, jelikož měla souhlas připravený hned následující den 🙂

Odnětí půdy ze ZPF

Toto nás zavedlo zpátky na podatelnu Odboru životního prostředí, kde jsme společně s žádostí podali formulář s výpočtem odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. To mě docela pobavilo, jelikož výši odvodů nevypočítal úředník, ale dostali jsme to za úkol my a úřad to za nás jen zkontroloval. Asi toho mají hodně 🙂 Výpočet je jednoduchý: Zastavěnou plochu včetně zpevněných ploch vynásobíte výškou skrývané ornice a dostanete objem ornice v m3. V katastrální mapě se dozvíte, jaký kód BPEJ připadá na váš pozemek (jedná se o bonitu půdy) a ke každému kódu připadá nějaký koeficient. Když budete mít velmi kvalitní půdu vhodnou k zemědělským účelům, budete platit více než my za tu naši bídu 🙂 Koeficientem vynásobíte základní cenu půdy a dostanete vaši cenu půdy. V našem případě to bylo 5,43 Kč/m2 a za 250 m2 jsme platili 1148 Kč. Pokud si říkáte: „Jak mám vědět, kolik je základní cena půdy v našem městě“? Tak to je přesně ten moment, kdy zvedáte telefon 🙂 Neztrácejte čas hledáním takto specifických věcí na internetu.

Neřeší je to jeden člověk, ale přeposílají si to interně z oddělení na oddělení a v našem případě se to zaseklo na stole člověka z vodohospodářství, který byl na dovolené. Souhlas jsme obdrželi přesně za 30 dnů.

Souhlasy sousedů

Na stavebním úřadě jsem se pro jistotu zeptal, jak mají souhlasy sousedů vypadat. Souhlasy jsou potřeba pouze od vlastníku pozemků, se kterými máte společný alespoň jeden katastrální bod. V našem případě jsou rohy pozemku posunuty tak, že souhlasy potřebujeme pouze od tří sousedů a obce. Podpisy sousedů jsme získávali vytištěný situační výkres z projektové dokumentace, kde je dům osazený na pozemku. Na sousední parcely jsme předepsali větu: „Souhlasím s umístěním a provedením stavby na pozemku č. xx/xx“. Sousedi tedy dopsali jméno a podpis. Tuto situaci jsme měli jen v jednom vyhotovení, takže jsem se hodně snažil ji neztratit.

Smlouvy dodavatelů

Paralelně s předchozími kroky jsem zajišťoval přípojky. Developer zakončil práci tím, že na hranici parcely osadil vodovodní šachtu a ČEZ zřídil pojistkovou skříň. Následující kroky zjednoduším, jelikož článků o zřízení elektrické přípojky je na internetu spousta. K pojistkové skříni jsme si firmou nechali nainstalovat elektroměrovou skříň s vyvedenou zásuvkou 400V/16A na stavební rozvaděč. Po instalaci jsme na zařízení dostali revizi a s tou jsme šli na ČEZ distribuci, která na základě žádosti o připojení nového odběrného místa do pár dní poslala technika, aby osadil hodiny. V tuto chvíli bylo konečně možné jít na ČEZ prodej podepsat smlouvu o odběru elektřiny. Tato smlouva byla také jednou z příloh pro stavební úřad. To samé platí pro vodu a pokud byste to s předstihem neřešili, tak se může vyřizování ohlášení stavby svépomocí pěkně protáhnout.

Etapa 3

Stavební úřad

Papíry pro ohlášení stavby svépomocí
Papíry pro ohlášení stavby svépomocí

V tuto chvíli jsme měli v ruce všechny souhlasy dotčených orgánů, vyjádření k existenci sítí, souhlasy sousedů, smlouvy dodavatelů, orazítkované paré PD z Odboru územního plánování a konečně nastává moment, kdy můžete vyrazit na stavební úřad s něčím v ruce. Do té doby jsme se jen bavili o tom, co je potřeba a nyní se ukáže, zda jsme na nic nezapomněli. V praxi není možné nosit souhlasy postupně, nebo alespoň ne v Liberci. Takže po několika měsíční práci nemáte odškrtnuté nic a výsledek se dozvíte najednou. Na stavební úřad jsme měli donést 3x paré projektové dokumentace a žádost s názvem Společné oznámení záměru, na kterou se můžete podívat zde. Ti z vás, kteří již reálně řešíte ohlášení stavby se můžete podívat na vzor vyplnění ohlášení stavby na obrázku níže.

Ohlášení stavby vzor vyplnění
Ohlášení stavby vzor vyplnění
 1. Jedna z příloh zahrnuje vše, co jste doteď řešili 🙂
 2. Druhá příloha je projektová dokumentace.
 3. Třetí přílohou byl návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, což je seznam stavebních etap, kdy budete zvát oddělení státního dozoru na kontrolní den. Jedná se například o kontrolu základové spáry před zalitím. Tento návrh by měl vypracovat projektant, ale nejedná se o autorizovaný dokument. To znamená, že kdyby vám ho nevypracoval, můžete si ho sepsat sami.
 4. Čtvrtou přílohou je celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a účinků na okolí. Přestože je součástí PD, raději jsem ji vytisknul zvlášť.
 5. Poslední příloha je zjednodušeně souhlas sousedů. Zde je celá definice Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
  A to znamená, že jelikož máme na pozemek hypotéku, potřebujeme taky souhlas banky se stavebním záměrem. Ten jsme sice nezískali s podpisem na situaci, ale stačil jeden telofon a za 2 týdny jsme ho měli ve schránce. Údajně toto neumí poslat do datovky 🙂

A teď nezbývá než čekat.

Etapa 4

Odstranění nedostatků

Jednoho krásného dne mi zazvoní telefon ze stavebního úřadu a já jsem věděl, že jsou jen dvě možnosti. Buď to jsou skvělé zprávy, že máme vyhráno a nebo přesný opak. No co myslíte, že to bylo 🙂 Naše paní ze stavebního úřadu mi chtěla dát avízo, že mi za chvíli přijde do datovky výzva k odstranění nedostatků.

 1. Chyběla jí smlouva o dodávce elektřiny. Původně jsem nevěděl, že to je potřeba, ale naštěstí už jsem ji měl v ruce, protože jsme během vyřizování povolení chtěli připravit pozemek na stavbu.
 2. Změnily se okolnosti ohledně místní komunikace a nakonec bylo potřeba závazné stanovisko z Odboru dopravy. A to byl problém. Říkáte si správně, toto jsme měli řešit hned v první etapě a to bychom udělali, kdyby nám nebylo řečeno, že stačí souhlas obce. Jenže mezitím se údajně změnila kategorie komunikace z účelové na místní (možná to bylo naopak) a tím to spadá pod Odbor dopravy.

Odbor dopravy

Na odstranění nedostatků jsme měli 30 dní. Další problém byl, že v rámci projektové dokumentace jsme neměli potřebné podklady pro Odbor dopravy. PD byla v rozsahu potřebném pro získání ohlášení stavby, takže jsme měli koordinační výkres a výkres širších vztahů, ale neměli jsme samostatný výkres vjezdu, rozhledové trojúhelníky apod. I když náš projektant byl pohotový výkresy dopracovat, tak nám bylo řečeno, že to musí zpracovat dopravní inženýr. Naučil jsem se jednu věc… neptejte se proč. Prostě to má nějaký důvod a i když vám to přijde jako nesmysl (aby autorizovaný projektant nemohl zakreslit vjezd na pozemek), tak to stejně budete muset zařídit. Nastala chvíle zoufalství, protože se tímto automaticky začátek oddálí alespoň o měsíc, ale tak to prostě je. Začal jsem rychle shánět dopravního inženýra a na doporučení budoucí sousedky jsem vyzkoušel jeden kontakt. Bylo mi řečeno, že na mě určitě nebude mít čas, ale ať jsem trochu neodbytný a že nám nakonec pomůže. Měla pravdu a já jsem musel zapojit veškeré vyjednávací úsilí, protože jsem mu byl vydaný na milost. Jiný kontakt jsem totiž nesehnal. Pán byl sice trochu nabručený, ale zlatý a za 14 dní jsem měl výkresy v ruce. Mezitím jsem paní na Odboru dopravy vysvětlil situaci, že nám na tomto papíru stojí celé povolení a poprosil jsem, zda by to šlo trochu urychlit. Samozřejmě mi nic neslibovala, ale řekla, ať jí zavolám den po podání. Nevěřil jsem vlastním uším, když mi do telefonu řekla, že to má rozdělané a další den to pošle. Vyhrává tedy druhé místo s dodáním za 2 dny a naprosto nás zachránila.

Jelikož jsem průběžně informoval stavební úřad o tom, jak se to rýsuje, byla na nás paní připravená a den na to, co jsem doplnil poslední papír z odboru dopravy mi zazvonil telefon s výzvou k vyzvednutí ohlášení stavby. Kdo to nezažil, tak si to představte asi jako když složíte státnice 😀 V jeden moment to máte v kapse a můžete všechny papíry vyhodit a zůstává jen jeden, který je důležitý. I kdybychom ten barák nepostavili, tak jsem něco v životě dokázal 😀 Vzal jsem s sebou něco dobrého pro dvě konkrétní paní, které nám velmi vyšly vstříc. Nebýt jich, tak by to buď byly hrozné nervy a nebo bychom letos nezačali stavět. To je naprosto jisté. Toto malé vítězství jsme s Verčou ani nestihli oslavit, protože jsem v den vyzvednutí odjížděl na pracovní cestu do Chorvatska a po návratu jsme mohli začít. Alespoň mezitím uběhne lhůta na oznámení zahájení stavby. Ohlášení stavby nabývá právní moci dnem doručení, takže můžete oznámení podat téměř obratem. Každopádně k tomu už budete potřebovat autorizovaný stavební dozor pozemních staveb. K tomu vám řeknu jen jednu věc: Hodně štěstí s hledáním 🙂

Rady na závěr

Zpětně vidím, že jsem mohl ušetřit čas na pár místech. I když by to zásadní vliv na rychlost vyřízení povolení nemělo. Jedna z věcí je, že můžete žádat o vyjádření o existenci sítí ještě dříve, než začnete povolení vyřizovat. Vyjádření mají většinou platnost jeden rok a v podstatě jediný podklad je obvod vašeho pozemku, na kterém chcete stavět.

Jelikož jsme dlouho čekali na předání pozemku a čas nás tlačil, začali jsme vyřizovat povolení dříve, než jsme se stali oficiálními majiteli. Čekali byste, že na to bude potřeba nějaký speciální papír, ale není tomu tak. U několika odborů totiž majetkoprávní záležitosti nehrají roli a například od hygieny dostanete závazné stanovisko, aniž byste byli majiteli pozemku. Oni se jednoduše vyjadřují k hygienickým normám a nezajímá je, jak se budou tyto věci dále řešit. Stejně tak Odbor územního plánování posuzoval pouze vzhled domu, zda vyhovuje územní studii a Odbor životního prostředí s tím také neměl problém. Kde to ale musíte dokládat u žádosti o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (na Odboru životního prostředí). Logicky nemůžete odejmout půdu z cizího pozemku. Samozřejmě i kdyby vám to všude prošlo, tak na stavebním úřadu musí být k datu podání žádosti všechny majetkoprávní poměry v pořádku.

Již jsem zmiňoval, abyste měli žádosti vytištěné 2x. Dostanete na ni razítko s datem, kdy jste ji podali a může sloužit jako důkaz, kdyby se druhá kopie někde ztratila nebo kdyby vám někdo tvrdil, že byla podána v jiné datum.

Doporučuji si zřídit datovou schránku. Já osobně jsem všechno podával osobně, protože stejně často nesete fyzickou PD, kterou vyžadují, ale i kvůli kopii žádosti, kterou pak máte v ruce. Navíc už jsem byl na magistrátu pečený vařený, protože jsem se cestou do práce často stavil se na něco doptat. Datovka je ale dobrá na odpovědi, protože jakmile je něco vyřízené, okamžitě se to dozvíte a nevznikají několikadenní prodlevy.

V mnoha žádostech se budete setkávat s kolonkou „Název akce“. Jedná se o pojmenování vašeho projektu, které může být uvedené už v PD. Například. Novostavba RD v Liberci na pozemku č.xx. Někam si ho napište a v rámci ohlášení stavby svépomocí ho používejte všude stejně.

Závěrečná rada je… ptejte se. Raději se třikrát ujistěte, že chápete co po vás úřad potřebuje donést za papír, než po měsíci práce zjistíte, že to máte špatně. Nejde tady moc o peníze, protože vyřízení ohlášení stavby svépomocí stojí pouze správní poplatek, ale o čas.

1 Comment

Write A Comment